Stedenbouwkundig plan

Lees hieronder meer over de stedenbouwkundige opzet van nieuwbouwproject Antoniushof.

Woningtypen

Het stedenbouwkundig plan voorziet vooralsnog in 37 nieuwbouwwoningen en 2 particuliere initiatieven voor in totaal twee bouwkavels. Het gaat om een diversiteit aan woningtypen: hoek- en tussenwoningen, beneden- en bovenwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. Nadat door de gemeente principemedewerking aan het plan is verleend kan gestart worden met de bestemmingsplanprocedure, het ontwerp van de woningen en het openbaar gebied, de verkoop van de koopwoningen en uiteindelijk de realisatie van het plan.

Ruimtelijke opzet

Binnen de stedenbouwkundige opzet voor de nieuwe woningbouwlocatie zijn ‘bouwstroken’ opgenomen waarbinnen de nieuwe woningen komen. Deze stroken zijn zodanig gelegen dat de nieuwe woningen op een logische wijze op de bestaande ruimtelijke structuur in de omgeving aansluiten. Zo ontstaat een heldere en functionele hoofdstructuur. Doordat de nieuwe wegen voor een belangrijk deel grenzen aan de randen van het nieuwe woongebied, ontstaat een open planstructuur met zicht op de landelijke omgeving. Ook wat betreft de ligging van de woningen en tuinen ten opzichte van de zon (en de toepassing van zonnepanelen) is de opzet passend. Het definitieve stedenbouwkundig plan is hieronder te downloaden.

Download het stedenbouwkundig plan

Water en groen

Het is van belang om al in vroeg stadium van de planontwikkeling rekening te houden met de wateropgave rond Breedeweg. In de stedenbouwkundig opzet wordt, door de aanleg van een watergang of wadi langs de nieuwe wegen, voorzien in de opvang en berging van het hemelwater. Daarnaast wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk beperken van het verhard oppervlak. Een definitieve oplossing voor de waterberging kan pas in een later stadium van de planvorming worden uitgewerkt. Met de ligging van de watergang wordt ook geanticipeerd op een eventuele koppeling met mogelijke voorzieningen ten hoeve van de wateroverlast elders in Breedeweg.

Het landelijke karakter wordt versterkt door het aanbrengen van hagen op de erfgrenzen en groene bermen langs wegen, bestaande uit gebiedseigen beplanting. De samenstelling van het groen zal in overleg met de gemeente worden bepaald. Er wordt daarbij ook gekeken naar kansrijke flora en fauna in het gebied.

Klimaatadaptatie

Door in de stedenbouwkundige opzet al rekening te houden met de mogelijke gevolgen van klimaatverandering wordt de leefbaarheid van het nieuwe woongebied in de toekomst gegarandeerd. Deze verwachte gevolgen zijn het meest merkbaar zijn in een toenemende regenintensiteit enerzijds en een toenemende hitte en droogte anderzijds. De keuzes voor het plangebied houden direct verband met deze aspecten: zo weinig mogelijk gebruik maken van verharding (bijvoorbeeld open verharding van parkeerplaatsen), robuust groen toepassen en het opnemen van groene erfafscheidingen ter plaatse van de grens met het openbaar gebied.

Verkeer en parkeren

Via de bestaande voorzieningen is de nieuwe woningbouwlocatie goed ontsloten voor openbaar vervoer, langzaam verkeer en autoverkeer. Vanaf het nabijgelegen Kerkplein vertrekt een bus richting Groesbeek en Nijmegen. Langs het tracé Sint Antoniusweg - Bredeweg naar Groesbeek zijn er fietsstroken binnen de kern en vrij liggende fietspaden buiten de kern.

Het nieuwe woongebied wordt straks ontsloten via een nieuwe aansluiting op de Sint Antoniusweg. Door middel van een lus-ontsluiting zijn alle woningen bereikbaar. Het openbaar gebied zal een erfachtige inrichting krijgen.
Om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn zullen de gemeentelijke parkeernormen worden gevolgd. Aangezien het aantal en het type woningen nog niet vast staat, is de parkeerbalans nu nog niet te bepalen. Dankzij de ruime opzet is er binnen het plangebied ruimte om voldoende parkeergelegenheid te realiseren.

ONTWIKKELAAR
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl