Nieuwbouw bij Groesbeek

Project Antoniushof - Breedeweg

Hier ontstaat iets moois!

De planlocatie van nieuwbouwproject 'Antoniushof' ligt aan de zuidzijde van de kern Breedeweg in de hoek van de Sint Antoniusweg en de Bredeweg. De gronden zijn momenteel in gebruik als weiland/ grasland, waardoor het plangebied een overwegend open karakter heeft. De bestaande woningen aan de Sint Antoniusweg en de Bredeweg grenzen met de achtertuinen aan de nieuwe woningbouwlocatie. Aan de zuidwestzijde grenst de locatie aan het sportcomplex van de R.K.S.V. Groesbeekse Boys. De nieuwbouwlocatie ligt dichtbij het gezellige centrum van Groesbeek. Op deze website staat informatie over de stedenbouwkundige visie voor het plangebied.

Ruimtelijke opzet

Voor de nieuwe woningbouwlocatie is een stedenbouwkundige opzet gemaakt waarbij de hoofdstructuur is vastgelegd. Het nieuwe woongebied wordt gekenmerkt door een heldere en functionele opzet.
Het exacte aantal woningen en de verschillende woningtypes zijn nog niet bepaald. De locatie leent zich voor grondgebonden woningen met een meer landelijke architectuur. Er komen woningen voor verschillende doelgroepen, variërend van betaalbare woningen voor starters, levensloopbestendige woningen voor ouderen en ruimere woningen voor gezinnen.

Binnen de stedenbouwkundige opzet zijn ‘bouwstroken’ opgenomen waarbinnen de nieuwe woningen komen. Deze stroken zijn zodanig gelegen dat de nieuwe woningen op een logische wijze op de bestaande ruimtelijke structuur in de omgeving aansluiten. Doordat de nieuwe wegen voor een belangrijk deel grenzen aan de randen van het nieuwe woongebied, ontstaat een open planstructuur met zicht op de landelijke omgeving. Ook wat betreft de ligging van de woningen en tuinen ten opzichte van de zon (en de toepassing van zonnepanelen) is deze voorlopige opzet passend.

Bekijk het concept stedenbouwkundigplan

Water en groen

Vanwege de bestaande waterproblematiek in en rond Breedeweg is het van belang om al in vroeg stadium van de planontwikkeling rekening te houden met de wateropgave. In de stedenbouwkundig opzet wordt, door de aanleg van een watergang langs de nieuwe wegen, voorzien in de opvang en berging van het hemelwater. Daarnaast wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk beperken van het verhard oppervlak. Een definitieve oplossing voor de waterberging kan pas in een later stadium van de planvorming worden uitgewerkt. Met de ligging van de watergang wordt ook geanticipeerd op een eventuele koppeling met mogelijke voorzieningen ten hoeve van de wateroverlast elders in Breedeweg.

Het landelijke karakter wordt versterkt door het aanbrengen van hagen op de erfgrenzen en groene bermen langs wegen, bestaande uit gebiedseigen beplanting. Daarnaast is aan de oostzijde van het woongebied ruimte gereserveerd voor de aanleg van een grotere groene ruimte. De invulling hiervan wordt later bepaald.

Klimaatadaptatie

Door in de stedenbouwkundige opzet al rekening te houden met de mogelijke gevolgen van klimaatverandering wordt de leefbaarheid van het nieuwe woongebied in de toekomst gegarandeerd. Deze verwachte gevolgen zullen het meest merkbaar zijn in een toenemende regenintensiteit enerzijds en een toenemende hitte en droogte anderzijds. De keuzes met betrekking tot het voorliggende plangebied houden direct verband met deze aspecten.

Verkeer en parkeren

Via de bestaande voorzieningen is de nieuwe woningbouwlocatie goed ontsloten voor openbaar vervoer, langzaam verkeer en autoverkeer. Vanaf het nabijgelegen Kerkplein vertrekt een bus richting Groesbeek en Nijmegen. Langs het tracé Sint Antoniusweg - Bredeweg naar Groesbeek zijn er fietsstroken binnen de kern en vrij liggende fietspaden buiten de kern.

Het nieuwe woongebied wordt straks ontsloten via een nieuwe aansluiting op de Sint Antoniusweg. Door middel van een lus-ontsluiting zijn alle woningen bereikbaar. Het openbaar gebied zal een erfachtige inrichting krijgen.
Om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn zullen de gemeentelijke parkeernormen worden gevolgd. Aangezien het aantal en het type woningen nog niet vast staat, is de parkeerbalans nu nog niet te bepalen. Dankzij de ruime opzet is er binnen het plangebied ruimte om voldoende parkeergelegenheid te realiseren.

Nieuwbouw enquête

Uw (woon)wensen

Er is in het najaar van 2020 volop meegedacht over de invulling van de nieuwe woonlocatie. De uitkomsten van de enquête zijn op deze website gepubliceerd.

Klik hier voor de uitslag van de enquête

Voorlopige planning

2020: Start ontwikkeling en eerste participatie met omwonenden
2021 tot Q2 2023: diverse locatie onderzoeken waaronder bodem, licht, geluid, ecologie, archeologie en explosieven
Q1 2023: principemedewerking gemeente Berg en Dal
Q1 - Q2 2023: Opstellen bestemmingsplan
Q3 - Q4 2023: Ruimtelijke procedure
2024: Ambitie - Realisatie (start)

Zodra er meer bekend is over de verwachte start verkoop van de woningen en de start van de bouw zal dit via de nieuwsbrieven bekend worden gemaakt. Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief